Domov

12. 5. 2024 BRATISLAVA

ĎALŠIE TERMÍNY NA ROK 2024
NITRA: 9.6.
BRATISLAVA: 8.9. I 17.11.

Tešíme sa na vás!

Aby ti neušla žiadna ďalšia akcia! Odoberaj novinky.

* indicates required

povolenia

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Zásady ochrany osobných údajov

Info

I) ZAMERANIE AKCIE

1) FAUNIA slúži k výmene a predaji exotických rastlín, chovného a zbierkového hmyzu a iných bezstavovcov, teráriových a akváriových živočíchov, zbierkových prírodnín, chovateľských a pestovateľských potrieb a odbornej literatúry.

2) Akcie sa konajú viackrát ročne od 09:00 do 13:00 hod.

3) Vstupné: (predávajú sa na mieste podujatia)
Deti do 5 rokov vstup zdarma
Dospelí – 5 €
deti staršie ako 5 roky, študenti, dôchodci (nad 62 rokov), ZŤP – 3 €
Predávajúci (miesto 110x50cm + 1 predávajúci) – 5 €

II) PREDAJ PREDAJNÝCH MIEST, REGISTRÁCIA

1) Každý, kto ponúka k výmene či predaju rastliny, živočíchy, alebo tovar uvedený v bode I/1 (ďalej len predajca), je povinný si prenajať predajné miesto. Mimo tieto miesta sú akékoľvek manipulácie zakázané. Predajca si môže vopred prenajať predajné miesto za vopred uvedených podmienok, ktoré vyhlási usporiadateľ akcie.

2) Prebratie rezervovaných miest prebieha od 7:00 do 8:30 h.
Po tejto dobe rezervácia prepadá a miesto môže byť ponúknuté inému záujemcovi.

Rezervácie je potrebné nahlásiť na email:
Bratislava:
bratislava@faunia.sk
Nitra: nitra@faunia.sk
SPECIAL: Nákupné a obchodné centrá: bratislava@faunia.sk

3) Rezervácia predajných a výstavných miest je možná len zaslaním rezervačného emailu.

Telefonické či sms rezervácie, ako aj rezervácie vykonané facebook správou nie sú záväzné!

3) V dobe od 7:00 do 9:00 hodiny bude do výstavných priestorov umožnený prístup iba predajcom a ich asistentom, maximálne však 2 osoby ku každému predajnému miestu. Každý z týchto účastníkov sa na vyzvanie usporiadateľa musí preukázať vstupenkou. Osobám bez nej nebude v uvedenej dobe voľný prístup do výstavných priestorov umožnený. Peniaze za miesto musí mať každý predajca pripravené dopredu v hotovosti
a presne
podľa miesta ktoré si objednal. Až po úhrade dostane predajca čísla stolov kde
sa môže rozkladať.

4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo presunúť predajcu v prípade nutných prevádzkových či organizačných zmien na iné miesto.

III) PODMIENKY VÝMENY A PREDAJA

1) Výmena a predaj zvierat na akcii smie prebiehať výhradne za podmienok, aby sa predišlo týraniu zvierat v zmysle platnej legislatívy.

2) Každý, kto na akcii predáva nebezpečné zviera, upozorní kupujúceho na povinnosť toto zviera registrovať na veterinárnej správe v mieste trvalého bydliska.

3) Každý, kto na akcii predáva zvieratá alebo rastliny spadajúce pod CITES, resp. príslušný právny predpis o obchodovaní s ohrozenými druhmi, upozorní kupujúceho na základné povinnosti súvisiace s jeho registráciou (ak sa na daný druh nevzťahuje výnimka z tejto povinnosti).

4) Povinnosťou predávajúceho pri predaji živých zvierat je dbať na hygienický a zdravotný stav ponúkaných živočíchov. S ohľadom na epidemiologické riziká vyplývajúce pre ostatné živočíchy a možnosť neférového jednania voči kupujúcemu, si organizátor vyhradzuje právo upozorniť predajcu, prípadne zakázať predaj jedincov vo výrazne nepriaznivom zdravotnom stave alebo so zjavnou masívnou infestáciou parazitmi. Každý predávajúci môže predávať iba zdravé zvieratá, ktoré sprevádza veterinárne osvedčenie o ich zdravotnom stave.

5) Ak príde k úniku akéhokoľvek živočícha, majiteľ živočícha alebo ten, kto únik zistil, bez meškania o tejto skutočnosti informuje usporiadateľa.

IV) NÁVŠTEVNÍCI

1) Vstupné platia všetci návštevníci podľa platného cenníka.

2) Informácie o výške vstupného podá usporiadateľ.

V) SANKCIE

1) Ak inšpekčný alebo kontrolný orgán informuje usporiadateľa o porušení predpisov (CITES, Napr. EU, Zák. o ochrane prírody, veterinárnych podmienok, a iných zákonov a nariadení platných na území Slovenskej republiky) predajcom, usporiadateľ nenesie žiadne bremeno ťarchy za príp. následky na svojej strane. Každý predajca koná sám za seba.

2) Ak zistí usporiadateľ, orgán Štátnej veterinárnej správy, inšpekcia alebo kontrolný orgán, že predajca porušil uvedené podmienky, môže byť dotyčný z akcie vylúčený.

3) Natrvalo môže byť predajca vylúčený v prípade závažného porušenia podmienok podľa bodu V/1-2.

VI) VŠEOBECNÉ PODMIENKY, VYMEDZENIE POJMOV

1) Na akcii je možné propagovať iné akcie alebo výstavy výhradne po dohode s usporiadateľom.

2) V priestoroch konania akcie je prísne zakázané fajčiť.

3) Predajcov žiadame, aby na viditeľnom mieste umiestili svoje meno a adresu (firmu).

4) Každý účastník akcie je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

5) Prosíme, udržujte poriadok vo všetkých priestoroch konania akcie a po jej skončení uviesť svoje predajné miesto do stavu, v akom ste ho prevzali. Akváriá napustené vodou vyprázdnite bez poškodenia a znečistenia okolia. Všetku poskytnutú techniku vráťte usporiadateľovi v takom stave a množstve, v akom ste ju obdržali.

6) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za porušenie týchto pravidiel predávajúcimi ani za škody alebo straty vzniknuté v priebehu akcie jej účastníkom. Účastníci nesú plnú zodpovednosť za spôsobené škody a prípadné sankcie od kontrolných orgánov.

7) Prevádzkový poriadok je pre všetkých účastníkov akcie záväzný.

8 ) Účastníkom akcie sa rozumejú všetci vystavovatelia, predajcovia a návštevníci.

9) Nebezpečným zvieraťom sa rozumie zviera vymedzené danou vyhláškou Z. z. SR.

10) Každý predávajúci, ktorý ponúka na predaj alebo výmenu nebezpečné zviera, je povinný zabezpečiť nádobu v ktorej sa zviera nachádza pred únikom. Zároveň nesie zodpovednosť za to, že toto zviera nepríde pri manipulácií do styku s ostatnými účastníkmi akcie. Predávajúci je povinný informovať organizátora o tom že bude na akcii predávané aj takéto zviera. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za riziká spojené s predajom týchto zvierat na akcii.

VII) PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

1) Tento Prevádzkový poriadok je platný od 30. 4. 2022

O nás

Sme tu pre vás už 13 rokov. Od roku 2018 ako FAUNIA.
 
Asi 200 predajných miest a viac ako 55 predajcov nájdete na burze exotických zvierat.
Nájdete nás 2-5 x ročne v rôznych mestách na Slovensku.
 

BRATISLAVA: Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava
25.11. 2023

NITRA: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Tešíme sa na vás!

Galéria

Kontakt

BRATISLAVA:
Cultus Ružinov,  Ružinovská 28 

Milan Sabo +421 948 040 351
rezervácie predajných miest:

bratislava@faunia.sk
fauniabratislava@gmail.com

SPECIAL:
Nákupné a obchodné centra
Milan Sabo +421 948 040 351
rezervácie predajných miest:

special@faunia.sk

NITRA:
SPOJENÁ ŠKOLA, Slančíkovej 2
Lukáš Rehor  +421 907 724 284
rezervácie predajných miest:
nitra@faunia.sk