logo.png

Rezervačný formulár

Rezervačný formulár Faunia Bratislava

Predávajúci (miesto 110x50cm + 1 predávajúci) – 5 €

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše meno
moja ponuka
vybraný počet predajných miest: 1
rezervujem si termíny: dátumy
potrebujem elektirckú zásuvku

Rezervačný formulár Faunia Nitra

Predávajúci (miesto 80x60cm + 1 predávajúci) – 5 €

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše meno
moja ponuka
vybraný počet predajných miest: 1
rezervujem si termíny: dátumy
potrebujem elektirckú zásuvku

Podmienky pre predajcov

V rámci vašej prípravy na účasť Faunia Bratislava, zdôrazňujeme nutnosť starostlivého preštudovania podmienok pre predjacov. Aby sme zaistili hladký priebeh akcie a spokojnosť všetkých zúčastnených, je nevyhnutné, aby všetci predajcovia boli dobre informovaní o pravidlách a požiadavkách.

Neznalosť podmienok neospravedlňuje!

I) ZAMERANIE AKCIE

1) FAUNIA slúži k výmene a predaji exotických rastlín, chovného a zbierkového hmyzu a iných bezstavovcov, teráriových a akváriových

živočíchov, zbierkových prírodnín, chovateľských a pestovateľských potrieb a odbornej literatúry.

II) PREDAJ PREDAJNÝCH MIEST, REGISTRÁCIA

1) Každý, kto ponúka k výmene či predaju rastliny, živočíchy, alebo tovar uvedený v bode I/1 (ďalej len predajca), je povinný si prenajať

predajné miesto. Mimo tieto miesta sú akékoľvek manipulácie zakázané. Predajca si môže vopred prenajať predajné miesto za vopred

uvedených podmienok, ktoré vyhlási usporiadateľ akcie.

2) Prebratie rezervovaných miest prebieha od 7:00 do 8:30 hodiny. Po tejto dobe rezervácia prepadá a miesto môže byť ponúknuté

inému záujemcovi.

3) V dobe od 7:00 do 9:00 hodiny bude do výstavných priestorov umožnený prístup iba predajcom a ich asistentom, maximálne však

2 osoby ku každému predajnému miestu. Každý z týchto účastníkov sa na vyzvanie usporiadateľa musí preukázať vstupenkou. Osobám

bez nej nebude v uvedenej dobe voľný prístup do výstavných priestorov umožnený. Peniaze za miesto musí mať každý predajca dopredu

pripravené v hotovosti a presne podľa miesta ktoré si objednal. Až po úhrade dostane predajca čísla stolov kde sa môže rozkladať.

4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo presunúť predajcu v prípade nutných prevádzkových či organizačných zmien na iné miesto.

III) PODMIENKY VÝMENY A PREDAJA

1) Výmena a predaj zvierat na akcii smie prebiehať výhradne za podmienok, aby sa predišlo týraniu zvierat v zmysle platnej legislatívy.

2) Každý, kto na akcii predáva nebezpečné zviera, upozorní kupujúceho na povinnosť toto zviera registrovať na veterinárnej správe v mieste

trvalého bydliska.

3) Každý, kto na akcii predáva zvieratá alebo rastliny spadajúce pod CITES, resp. príslušný právny predpis o obchodovaní s ohrozenými

druhmi, upozorní kupujúceho na základné povinnosti súvisiace s jeho registráciou (ak sa na daný druh nevzťahuje výnimka z tejto povinnosti).

4) Povinnosťou predávajúceho pri predaji živých zvierat je dbať na hygienický a zdravotný stav ponúkaných živočíchov. S ohľadom na

epidemiologické riziká vyplývajúce pre ostatné živočíchy a možnosť neférového jednania voči kupujúcemu, si organizátor vyhradzuje právo

upozorniť predajcu, prípadne zakázať predaj jedincov vo výrazne nepriaznivom zdravotnom stave alebo so zjavnou masívnou infestáciou

parazitmi. Každý predávajúci môže predávať iba zdravé zvieratá, ktoré sprevádza veterinárne osvedčenie o ich zdravotnom stave.

5) Ak príde k úniku akéhokoľvek živočícha, majiteľ živočícha alebo ten, kto únik zistil, bez meškania o tejto skutočnosti informuje usporiadateľa.

IV) SANKCIE

1) Ak inšpekčný alebo kontrolný orgán informuje usporiadateľa o porušení predpisov (CITES, Nar. EU, Zák. o ochrane prírody, veterinárnych

podmienok, a iných zákonov a nariadení platných na území Slovenskej republiky) predajcom, usporiadateľ nenesie žiadne bremeno ťarchy za

príp. následky na svojej strane. Každý predajca koná sám za seba.

2) Ak zistí usporiadateľ, orgán Štátnej veterinárnej správy, inšpekcia alebo kontorlný orgán, že predajca porušil uvedené podmienky, môže byť

dotyčný z akcie vylúčený.

3) Natrvalo môže byť predajca vylúčený v prípade závažného porušenia podmienok podľa bodu V/1-2.

VI) VŠEOBECNÉ PODMIENKY, VYMEDZENIE POJMOV

1) Na akcii je možné propagovať iné akcie alebo výstavy výhradne po dohode s usporiadateľom.

2) V priestoroch konania akcie je prísne zakázané fajčiť.

3) Predajcov žiadame, aby na viditeľnom mieste umiestili svoje meno a adresu (firmu).

4) Každý účastník akcie je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

5) Prosíme, udržujte poriadok vo všetkých priestoroch konania akcie a po jej skončení uviesť svoje predajné miesto do stavu, v akom ste ho

prevzali. Akváriá napustené vodou vyprázdnite bez poškodenia a znečistenia okolia. Všetku poskytnutú techniku vráťte usporiadateľovi v

takom stave a množstve, v akom ste ju obdržali.

6) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za porušenie týchto pravidiel predávajúcimi ani za škody alebo straty vzniknuté v priebehu akcie jej

účastníkom. Účastníci nesú plnú zodpovednosť za spôsobené škody a prípadné sankcie od kontrolných orgánov.

7) Prevádzkový poriadok je pre všetkých účastníkov akcie záväzný.

8 ) Účastníkom akcie sa rozumejú všetci vystavovatelia, predajcovia a návštevníci.

9) Nebezpečným zvieraťom sa rozumie zviera vymedzené danou vyhláškou Z. z. SR.

10) Každý predávajúci, ktorý ponúka na predaj alebo výmenu nebezpečné zviera, je povinný zabezpečiť nádobu v ktorej sa zviera nachádza

pred únikom. Zároveň nesie zodpovednosť za to, že toto zviera nepríde pri manipulácií do styku s ostatnými účastníkmi akcie. Predávajúci

je povinný informovať organizátora o tom že bude na akcii predávané aj takéto zviera. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za riziká

spojené s predajom týchto zvierat na akcii.

VII) PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

1) Tento Prevádzkový poriadok je platný od 30.4.2022

Odber noviniek

Ak sa prihlásite na odber, nezmeškáte žiadne z našich noviniek.

KONTAKT

Bratislava

Nitra

𝗭𝗮𝗺𝗶𝗹𝘂𝗷 𝘀𝗮 𝗱𝗼 𝗮𝗸𝘃𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗸𝘆 𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗸𝘆.

Na Faunii stretnete vybraných chovateľov so širokého okolia.

kontaktujte nás

Instagram

Copyright © 2024, All rights reserved. Present by Faunia